Zarządzanie danymi osobowymi

 

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

…………………………………

…………………………………

Z A T W I E R D Z A M

(data, podpis, pieczątka Administratora danych)

Spis treści

Cel i zakres stosowania instrukcji 3

Postanowienia ogólne 3

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych 3

Obowiązki użytkowników 3

Poziom bezpieczeństwa 4

Bezpieczna eksploatacja systemów informatycznych 5

Nadawanie i rejestrowanie (wyrejestrowywanie) uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym 6

1. Nadawanie i rejestrowanie uprawnień 6

2. Wyrejestrowywanie uprawnień. 7

3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych 7

Metody i środki uwierzytelnienia 8

1. Identyfikator 8

2. Hasło użytkownika 8

3. Hasło administratora systemu 8

Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy 9

1. Tryb pracy na poszczególnych stacjach roboczych. 9

2. Tryb pracy na komputerach przenośnych. 10

Procedury tworzenia kopii zapasowych 10

1. Tworzenie kopii 11

2. Testowanie kopii 11

4. Przechowywanie kopii. 11

3. Likwidacja nośników zawierających kopie 11

Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego 11

Kontrola nad wprowadzaniem, dalszym przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych 12

Przetwarzanie, udostępniane i likwidacja danych osobowych 12

Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych 13

Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego 14

Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania 15

Postanowienia końcowe 16

§ 1

Cel i zakres stosowania instrukcji

Instrukcja określa sposób zarządzania systemem informatycznym, wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych, przez Administratora danych – w celu zabezpieczenia danych osobowych przed zagrożeniami, w tym zwłaszcza przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Instrukcja obejmuje swoim zakresem wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych. W imieniu Administratora danych nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych sprawuje osoba wyznaczona przez Administratora danych, zwana dalej Specjalistą ds. odo.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Instrukcja została opracowana zgodnie z wymogami § 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

 2. Za priorytet uznano zagwarantowanie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania w systemach, charakteru poufnego wraz z zachowaniem ich integralności i rozliczalności.

§ 3

Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Do obowiązków osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych należy:

 1. Podejmowanie współpracy przy ustaleniu przyczyn naruszenia ochrony danych osobowych oraz usuwania skutków tych naruszeń, w tym zapobieganie ich ewentualnemu ponownemu wystąpieniu.

 2. Przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach określonych przez swoich przełożonych.

2) Użytkownicy powinni podlegać okresowym szkoleniom, stosownie do potrzeb wynikających ze zmian w systemie informatycznym (wymiana sprzętu na nowszej generacji, zmiana oprogramowania) oraz w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych lub zmianą wewnętrznych regulacji.

§ 4

Obowiązki użytkowników

Do obowiązków użytkowników, tj. osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie opracowanych dla systemu zasad przetwarzania danych osobowych.

 2. Przestrzeganie opracowanych dla systemu procedur operacyjnych i bezpieczeństwa.

 3. Udostępnianie danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym lub uprawnionym do ich uzyskania.

 4. Uniemożliwienie dostępu do danych osobowych w systemie lub ich podglądu przez osoby nieupoważnione.

 5. Informowanie Specjalisty ds. odo o wszelkich naruszeniach, podejrzeniach naruszenia i nieprawidłowościach w sposobie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 6. Wykonywania bez zbędnej zwłoki poleceń Administratora danych oraz specjalisty ds. odo w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli są one zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5

Poziom bezpieczeństwa

1. Uwzględniając kategorie danych osobowych oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa ich przetwarzania w systemie informatycznym połączonym z siecią publiczną, wprowadza się wysoki poziom bezpieczeństwa.

2. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim:

 1. Obszar przetwarzania danych zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych na czas nieobecności w nim osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 2. Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze przetwarzania danych jest dopuszczalne za zgodą w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

 3. W systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych.

 4. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas zapewnia się, aby:

a) w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator;

b) dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.

5) System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych zabezpiecza się, w szczególności przed:

a) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego;

b) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

6) Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.

7) W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, składa się ono co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

8) Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych.

10) Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem przetwarzania danych, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.

11) Urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do:

a) likwidacji — pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie;

b) przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych — pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie;

c) naprawy — pozbawia się wcześniej zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez Administratora danych.

12) Administrator systemu informatycznego monitoruje wdrożone zabezpieczenia systemu informatycznego

13) Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe przekazywane poza obszar przetwarzania danych, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych.

14) System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych chroni się przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

15) W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń obejmują one:

a) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora danych a siecią publiczną;

b) kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora danych.

16) Wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej stosuje się środki kryptograficznej ochrony.

§ 6

Bezpieczna eksploatacja systemów informatycznych

Bezpieczna eksploatacja systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe zostaje zapewniona poprzez przestrzeganie następujących zasad:

 1. Użytkownikom zabrania się wprowadzania zmian do oprogramowania, sprzętu informatycznego poprzez jego samodzielne konfigurowanie i wyposażanie.

 2. Użytkownikom zabrania się umożliwiania stronom trzecim uzyskiwania nieupoważnionego dostępu do systemów informatycznych.

 3. Użytkownikom nie wolno we własnym zakresie instalować nowego lub aktualizować już zainstalowanego oprogramowania.

 4. Użytkownikom nie wolno korzystać z systemów informatycznych do celów innych niż związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.

 5. Użytkownikom nie wolno podejmować prób testowania, modyfikacji i naruszenia zabezpieczeń systemów informatycznych lub jakichkolwiek działań noszących takie znamiona.

 6. Użytkownikom nie wolno bez uzyskania zgody Administratora danych lub osób przez niego upoważnionych przenosić aplikacji oraz zasobów zlokalizowanych na zasobach sieciowych na dyski lokalne oraz przenośne nośniki danych.

 7. Nieautoryzowane podłączenie własnego lub strony trzeciej urządzenia teleinformatycznego do systemu informatycznego jest zabronione bez zgody Administratora systemu informatycznego.

§ 7

Nadawanie i rejestrowanie (wyrejestrowywanie) uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym

1. Nadawanie i rejestrowanie uprawnień.

 1. Użytkownicy systemu przetwarzającego dane osobowe przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych w tym systemie zobowiązani są zapoznać z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 2. Użytkownicy przed dopuszczeniem do obsługi systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, powinni podlegać przeszkoleniu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, oprogramowania systemowego oraz oprogramowania do obsługi aplikacji, którą będą wykorzystywali.

 3. Pierwsze zarejestrowanie użytkownika w systemie i nadanie odpowiednich uprawnień do systemu przetwarzającego dane osobowe musi być poprzedzone złożeniem przez użytkownika oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczania oraz przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z przepisami. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

 4. Wniosek o zarejestrowanie użytkownika w systemie i nadanie odpowiednich uprawnień do systemu przetwarzającego dane osobowe składa do administratora systemu Administrator danych lub osoba do tego upoważniona przez Administratora danych.

 5. Identyfikator oraz zakres dostępu użytkownika powinien być rejestrowany w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 6. Identyfikator i zakres dostępu przydziela Administrator systemu informatycznego.

 7. Administrator systemu informatycznego powinien przekazywać użytkownikom tymczasowe hasła dostępowe w sposób bezpieczny. W tym celu użytkownicy powinni unikać pośrednictwa osób trzecich lub korzystania do tego celu z niechronionych wiadomości poczty elektronicznej.

 8. Procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach należy stosować odpowiednio również w przypadku zmiany uprawnień w systemach lub w przypadku odebrania uprawnień w systemach.

 9. Prawa dostępu przyznane użytkownikom, którzy nie są pracownikami etatowymi, powinny mieć charakter czasowy i mogą być przyznawane na okres odpowiadający wykonywanemu zadaniu.

 10. Dostęp do systemu informatycznego, a także do poszczególnych aplikacji i baz danych przetwarzających dane osobowe powinien być możliwy tylko po podaniu identyfikatora odrębnego dla każdego użytkownika i poufnego hasła.

 11. Dostęp do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych może uzyskać wyłącznie osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, zarejestrowana jako użytkownik w tym systemie przez administratora systemu.

 12. Rejestracja użytkownika polega na nadaniu identyfikatora i przydzieleniu hasła oraz wprowadzeniu tych danych do bazy użytkowników systemu. Podczas pierwszego logowania, użytkownik dokonuje zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

 13. Pracownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego identyfikatora i hasła dostępu.

 14. Pracownik ma prawo do wykonywania tylko tych czynności, do których został upoważniony.

 15. Wszelkie przekroczenia lub próby przekroczenia przyznanych uprawnień traktowane będą jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

 16. Pracownik zatrudniony przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy. Tajemnica obowiązuje go również po ustaniu zatrudnienia.

 17. Wzory upoważnień do przetwarzania danych zawarte są w Polityce Bezpieczeństwa Informacji.

2. Wyrejestrowywanie uprawnień.

 1. Wyrejestrowania użytkownika z systemu informatycznego dokonuje administrator systemu na wniosek Administratora danych lub Specjalisty ds. odo.

 2. Wyrejestrowanie, o którym mowa w pkt 1, może mieć charakter czasowy lub trwały.

 3. Wyrejestrowanie następuje poprzez:

 1. zablokowanie konta użytkownika do czasu ustania przyczyny uzasadniającej blokadę (wyrejestrowanie czasowe),

 2. usunięcie danych użytkownika z bazy użytkowników systemu (wyrejestrowanie trwałe).

3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.

 1. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowe pod nadzorem Specjalisty ds. odo. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
 1. Ewidencja zawiera:
 1. imię i nazwisko użytkownika (opcjonalnie stanowisko służbowe),
 2. datę nadania i ustania upoważnienia,
 3. zakres upoważnienia,
 4. identyfikator użytkownika.
 1. Ewidencja użytkowników może być prowadzona w systemie informatycznym
 2. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak:
  1. zmiana imienia lub nazwiska,
  2. zmiana zakresu upoważnienia,

podlegają niezwłocznemu odnotowaniu w ewidencji.

 1. Zmiany dotyczące użytkownika, takie jak:
 1. rozwiązanie umowy,
 2. utrata upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 3. zmiana zakresu obowiązków służbowych skutkująca ustaniem upoważnienia,

-powodują wyrejestrowanie użytkownika przez Informatyka w trybie natychmiastowym z ewidencji, zablokowanie identyfikatora oraz unieważnienie hasła tego użytkownika.

 1. Identyfikator, który utracił ważność, nie może być ponownie przydzielony innemu użytkownikowi.

§ 8

Metody i środki uwierzytelnienia

1. Identyfikator.

 1. Identyfikator nadaje Administrator systemu.

 2. Identyfikator użytkownika, który utracił uprawnienia do przetwarzania danych, nie może być przydzielony innej osobie.

2. Hasło użytkownika.

 1. Hasło powinno składać się z unikalnego zestawu co najmniej ośmiu znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło nie może być identyczne z identyfikatorem użytkownika ani jego imieniem lub nazwiskiem.

 2. Użytkownicy powinni stosować hasła, które:

 1. są łatwe do zapamiętania, a trudne do odgadnięcia,

 2. nie są oparte na prostych skojarzeniach, łatwych do odgadnięcia lub wywnioskowania z informacji dotyczących właściciela konta (np. imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia itp.),

 3. zawierają przynajmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę lub znak specjalny.

 1. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni; Administrator systemu informatycznego może, w uzasadnionych sytuacjach, polecić dokonanie zmiany hasła przez użytkownika.

 2. Należy unikać ponownego lub cyklicznego używania starych haseł.

 3. Zabrania się użytkownikom systemu udostępniania swojego identyfikatora i hasła innym osobom oraz korzystania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z identyfikatora lub hasła innego użytkownika.

 4. Pracownicy są odpowiedzialni za zachowanie w poufności swoich haseł.

 5. Użytkownik nie powinien przechowywać haseł w widocznych miejscach, nie powinien umieszczać haseł w żadnych automatycznych procesach logowania (skryptach, makrach lub pod klawiszami funkcyjnymi).

 6. Użytkownik wprowadza swoje hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom jego poznanie.

 7. W sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieuprawniona, użytkownik natychmiast dokonuje zmiany hasła.

 8. Hasła użytkownika utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności.

 9. Administrator systemu jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie, usuwanie lub blokowanie zbędnych identyfikatorów użytkowników oraz kont w systemach, za które jest odpowiedzialny.

3. Hasło administratora systemu.

Hasło administratora systemu zabezpieczone jest u Administratora danych.

§ 9

Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy

1. Tryb pracy na poszczególnych stacjach roboczych.

 1. Rozpoczęcie pracy na stacji roboczej następuje po włączeniu komputera, a następnie wprowadzeniu indywidualnego identyfikatora i hasła użytkownika.

 2. W pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe, osoby postronne mogą znajdować się tylko za zgodą i w towarzystwie użytkownika albo Administratora bezpieczeństwa informacji.

 3. Przed osobami postronnymi należy chronić ekrany komputerów (ustawienie monitora powinno uniemożliwiać podgląd), wydruki leżące na biurkach oraz w otwartych szafach.

 4. Monitory komputerów wyposażone są w wygaszacze ekranu. Zastosowana jest blokada komputerów – wznowienie wyświetlenia następuje dopiero po wprowadzeniu odpowiedniego hasła.

 5. W przypadku opuszczenia stanowiska pracy użytkownik ma obowiązek wylogowania się z systemu lub w inny sposób zablokować stację roboczą. Stanowisko pracy nie może pozostać
  z uruchomionym i dostępnym systemem bez nadzoru pracującego na nim pracownika.

 6. Obowiązuje zakaz robienia kopii całych zbiorów danych; całe zbiory danych mogą być kopiowane tylko przez administratora systemu lub automatycznie przez system, z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych.

 7. Jednostkowe dane mogą być kopiowane na nośniki magnetyczne, optyczne i inne, po ich zaszyfrowaniu i przechowywane w zamkniętych na klucz szafach. Po ustaniu przydatności tych kopii, dane należy trwale skasować lub fizycznie zniszczyć nośniki, na których są przechowywane.

 8. Jednostkowe dane mogą być przekazywane pocztą elektroniczną pomiędzy komputerami Administratora danych a komputerami przenośnymi użytkowników z wykorzystaniem kryptograficznych środków ochrony danych.

 9. Przesyłanie danych osobowych pocztą elektroniczną powinno odbywać się w postaci zaszyfrowanej.

 10. Obowiązuje zakaz wynoszenia poza obszar przetwarzania danych na jakichkolwiek nośnikach całych zbiorów danych oraz szerokich z nich wypisów, nawet w postaci zaszyfrowanej.

 11. Przetwarzając dane osobowe, należy odpowiednio często robić kopie robocze danych, na których się właśnie pracuje, tak by zapobiec ich utracie.

 12. Zakończenie pracy na stacji roboczej następuje po wprowadzeniu danych tego dnia przetwarzanych w odpowiednie obszary zasobów sieciowych, a następnie prawidłowym wylogowaniu się przez użytkownika i wyłączeniu komputera.

 13. Przed opuszczeniem pokoju należy:

 1. zniszczyć w niszczarce lub schować do zamykanych na klucz szaf wszelkie wykonane wydruki zawierające dane osobowe,

 2. schować do zamykanych na klucz szaf wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe,

 3. umieścić klucze do szaf w ustalonym, przeznaczonym do tego miejscu,

 4. zamknąć okna.

 1. Opuszczając pokój, należy zamknąć za sobą drzwi na klucz.

2. Tryb pracy na komputerach przenośnych

 1. Jeśli to możliwe, przy przetwarzaniu danych osobowych na komputerach przenośnych obowiązują procedury określone w niniejszej instrukcji, dotyczące pracy na komputerach stacjonarnych.

 2. Użytkownicy, którym zostały powierzone komputery przenośne, powinni chronić je przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostępem osób postronnych, szczególną ostrożność należy zachować podczas transportu.

 3. Obowiązuje zakaz używania komputerów przenośnych przez osoby inne niż użytkownicy, którym zostały one powierzone.

 4. Praca na komputerze przenośnym możliwa jest po wprowadzeniu hasła i indywidualnego identyfikatora użytkownika.

 5. Użytkownicy zmieniają hasła w komputerach przenośnych nie rzadziej niż raz na 30 dni.

 6. Pliki zawierające dane osobowe przechowywane na komputerach przenośnych są zaszyfrowane i opatrzone hasłem dostępu.

 7. Obowiązuje zakaz przetwarzania na komputerach przenośnych całych zbiorów danych lub szerokich z nich wypisów, nawet w postaci zaszyfrowanej.

 8. Użytkownicy przetwarzający dane osobowe na komputerach przenośnych obowiązani są do systematycznego wprowadzania tych danych w określone miejsca na zasobach sieciowych Administratora danych, a następnie do trwałego usuwania ich z pamięci powierzonych komputerów przenośnych.

 9. Obowiązuje zakaz samodzielnej modernizacji oprogramowania i sprzętu w powierzonych komputerach przenośnych. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko pod nadzorem administratora systemu, stosownie do wymagań niniejszej instrukcji. W razie wystąpienia usterek w pracy komputerów przenośnych lub w razie wystąpienia konieczności aktualizacji ich oprogramowania należy zgłosić to administratorowi systemu.

 10. Komputery przenośne wyposażone są w odpowiednie programy ochrony antywirusowej, których aktualizację sugeruje automatycznie system.

§ 10

Procedury tworzenia kopii zapasowych

 1. Tworzenie kopii.
 1. W systemie informatycznym wykorzystującym technologię klient – serwer kopie zapasowe wykonuje się po stronie serwera lub innych zasobów sieciowych.

 2. Dostęp do kopii bezpieczeństwa posiada wyłącznie Administrator danych oraz administrator systemu i upoważnieni przez niego pracownicy. Każde wydanie i przyjęcie kopii jest odnotowywane w odpowiednim rejestrze.

 3. Pozostałe kopie tworzy się na oddzielnych nośnikach informatycznych.

 4. Nośniki zawierające kopie zapasowe należy oznaczać jako „Kopia zapasowa dzienna/ tygodniowa/miesięczna” wraz z podaniem daty sporządzenia.

 5. Za tryb i częstotliwość tworzenia kopii zapasowych odpowiada Administrator Systemu Informatycznego.

2.. Testowanie kopii.

W celu zapewnienia poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa należy regularnie poddawać testowi wybraną kopię. Próba polega na odtworzeniu danych w warunkach testowych i sprawdzeniu, czy jest możliwość odczytania danych. Wyniki testów odnotowywane są w Dzienniku Administratora.

3. Przechowywanie kopii.

Kopie zapasowe przechowuje się w odrębnym pomieszczeniu. Zabrania się przechowywania kopii zapasowych w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania zbiorów danych pozostających w bieżącym użytkowaniu.

3. Likwidacja nośników zawierających kopie.

 1. Nośniki zawierające nieaktualne kopie danych, będące poza wykazem cyklicznych kopii, likwiduje się. W przypadku nośników jednorazowych, takich jak płyty CD–R, DVD–R, likwidacja polega na ich fizycznym zniszczeniu w taki sposób, by nie można było odczytać ich zawartości. Nośniki wielorazowego użytku, takie jak dyski twarde, płyty CD–RW, DVD–RW, można wykorzystać ponownie do celów przechowywania kopii bezpieczeństwa po uprzednim usunięciu ich zawartości.

 2. Nośniki wielorazowego użytku nienadające się do ponownego użycia niszczy się fizycznie np. w niszczarce.

§ 11

Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego

 1. Sprawdzanie obecności wirusów komputerowych w systemie informatycznym oraz ich usuwanie odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania zainstalowanego na serwerach, stacjach roboczych oraz komputerach przenośnych przez administratora systemu.

 2. Oprogramowanie, o którym mowa w pkt 1, sprawuje ciągły nadzór (ciągła praca w tle) nad pracą systemu i jego zasobami oraz serwerami i stacjami roboczymi.

 3. Niezależnie od ciągłego nadzoru, o którym mowa w pkt 2, administrator systemu nie rzadziej niż raz na miesiąc przeprowadza pełną kontrolę obecności wirusów komputerowych w systemie oraz jego zasobach, jak również w serwerach i stacjach roboczych.

 4. Do obowiązków administratora systemu należy aktualizacja oprogramowania antywirusowego oraz określenie częstotliwości automatycznych aktualizacji definicji wirusów, dokonywanych przez to oprogramowanie.

 5. Użytkownik niezwłocznie powiadamia administratora systemu o pojawiających się komunikatach, wskazujących na wystąpienie zagrożenia wywołanego szkodliwym oprogramowaniem.

 6. Dostęp do Internetu możliwy jest na wszystkich stacjach roboczych, sieć wewnętrzna jest chroniona centralnym urządzeniem sprzętowym z wbudowanym firewallem.

§ 12

Kontrola nad wprowadzaniem, dalszym przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych

 1. System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien zapewniać dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane w tym systemie automatyczne odnotowywanie po zatwierdzeniu przez użytkownika operacji wprowadzenia danych, informacji o dacie pierwszego wprowadzenia danych do systemu oraz o identyfikatorze osoby wprowadzającej dane.

 2. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane nie dotyczą, należy zapewnić w systemie informatycznym odnotowywanie informacji o źródle pochodzenia danych. Proces ten nie musi odbywać się automatycznie.

 3. Dla każdego systemu służącego do przetwarzania danych osobowych, z którego udostępniane są dane osobowe odbiorcom danych, należy zapewnić odnotowanie w bazie danych tego systemu informacji, komu, kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione.

 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust 1 pkt 8 ustawy, wobec przetwarzania danych osobowych system powinien zapewniać odnotowywanie tej informacji.

 5. Należy zapewnić rozliczalność w systemach teleinformatycznych polegającą na dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach).

 6. W dziennikach systemów odnotowuje się obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do:

 1. systemu z uprawnieniami administracyjnymi;

 2. konfiguracji systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń;

 3. przetwarzanych w systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.

 1. Informacje w dziennikach systemów przechowywane są przez dwa lata.

§ 13

Przetwarzanie, udostępniane i likwidacja danych osobowych

 1. W przypadku przekazywania urządzeń lub nośników zawierających dane osobowe, poza obszar przetwarzania danych osobowych, zabezpiecza się je w sposób zapewniający poufność, integralność i rozliczalność tych danych, przez co rozumie się:

 1. ograniczenie dostępu do danych osobowych hasłem zabezpieczającym dane przed osobami nieupoważnionymi,

 2. stosowanie metod kryptograficznych,

 3. stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych,

 4. stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych.

 1. W zależności od stopnia zagrożenia zalecane jest stosowanie kombinacji wyżej wymienionych zabezpieczeń.

 2. W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcy danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy użytkownik ma obowiązek odnotować, komu i kiedy udostępniono poszczególne dane.

 3. Jeżeli dane osobowe nie są pozyskane od osoby, której dotyczą, użytkownik zobowiązany jest odnotować w systemie informatycznym źródło pochodzenia danych.

 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Specjalista ds. odo usuwa z systemu dane osoby zgłaszającej sprzeciw, pozostawiając jedynie imię, nazwisko. W przypadkach wątpliwych użytkownik konsultuje się z Administratorem danych.

 5. Do udokumentowania czynności dokonywanych w celu likwidacji zbiorów danych osobowych niepodlegających archiwizacji w odrębnym trybie, dla którego cel przetwarzania ustał, Specjalista odo lub osoby upoważnione przez Administratora danych sporządzają protokół,
  w którym zamieszcza się następujące informacje:

 1. datę dokonania likwidacji,

 2. przedmiot likwidacji (aplikacja, baza),

 3. podpisy osób dokonujących i obecnych przy likwidacji zbiorów danych osobowych.

 1. Decyzję o likwidacji zbiorów danych osobowych, przetwarzanych w systemach informatycznych podejmują właściciele zasobów danych osobowych.

 2. W przypadku likwidacji elektronicznych nośników informacji, należy dokonać wcześniej skutecznego usunięcia danych z tych nośników. W przypadku gdy usunięcie danych nie jest możliwe, należy uszkodzić nośniki w sposób uniemożliwiający odczyt tych danych.

 3. Przed przekazaniem elektronicznego nośnika informacji osobie nieuprawnionej należy usunąć z nośnika dane osobowe.

§ 14

Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych

1) Przed przekazaniem sprzętu komputerowego (PC) do serwisu ASI zobowiązany jest do:

 1. – wykonania kopii danych użytkownika,

 2. – dokładnego usunięcia zawartości dysku twardego, tak aby nie zostały na nim żadne dane osobowe.

2) Zakazane jest przekazywanie sprzętu komputerowego do naprawy do zewnętrznych serwisów bez zgody Administratora danych (lub osoby upoważnionej przez ADO, np. ASI).

3) Użytkownik komputera jest zobowiązany do weryfikacji, czy po zwróceniu sprzętu komputerowego z serwisu zostały skopiowane jego dane zgodnie ze stanem sprzed naprawy.

4) W przypadku napraw gwarancyjnych – gdy naprawa odbywa się w biurze użytkownika przebiega pod nadzorem ASI, który dba, aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do zawartości dysku twardego naprawianego komputera.

5) Jeżeli istnieje konieczność odesłania sprzętu komputerowego (PC) do siedziby firmy serwisowej, przed wysłaniem komputera do serwisu należy:

a) skopiować z dysku twardego katalogi na dysk sieciowy,

b) dokładnie usunąć zawartości dysku twardego z wykorzystaniem odpowiedniego programu.

6) Jeżeli nie ma możliwości usunięcia lub skopiowania zawartości uszkodzonego dysku, to dysk powinien zostać fizycznie zniszczony przez ASI. Ze zniszczenia dysku sporządza się protokół. W przypadku naprawy gwarancyjnej uszkodzonego dysku można go przekazać do gwaranta w celu wymiany na nowy dopiero po fizycznym zniszczeniu nośnika informacji przez ASI.

7) Po odebraniu sprzętu komputerowego z naprawy należy zainstalować na dysku twardym standardowy obraz, wykonać jego personalizację dla potrzeb konkretnego użytkownika i skopiować tam jego dane.

8) Procedura wykonywania przeglądów i konserwacji systemu informatycznego, komputerów przenośnych i stacjonarnych:

 1. Przeglądy i konserwacja systemu i sprzętu dokonywane są na bieżąco.

 2. Przy przeglądach i konserwacji sprzętu stosuje się zasady określone w procedurze naprawy komputerów przenośnych i stacjonarnych.

 3. Za bieżące przeglądy i konserwację systemu i sprzętu odpowiada ASI.

 4. Użytkownik obowiązany jest do prawidłowej eksploatacji powierzonego sprzętu, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Użytkownik odpowiada za zgłaszanie do ASI usterek uniemożliwiających pracę.

§ 15

Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego

 1. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Specjalistę ds. odo lub Administratora systemu o każdym naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa systemu, a w szczególności:

 1. naruszeniu hasła dostępu i identyfikatora (system nie reaguje na hasło lub je ignoruje bądź można przetwarzać dane bez wprowadzenia hasła),

 2. częściowym lub całkowitym braku danych albo dostępie do danych w zakresie szerszym niż wynikający z przyznanych uprawnień,

 3. braku dostępu do właściwej aplikacji lub zmianie zakresu wyznaczonego dostępu do zasobów sieciowych,

 4. wykryciu wirusa komputerowego,

 5. zauważeniu elektronicznych śladów próby włamania do systemu informatycznego,

 6. znacznym spowolnieniu działania systemu informatycznego,

 7. podejrzeniu kradzieży sprzętu komputerowego lub dokumentów zawierających dane osobowe,

 8. zmianie położenia sprzętu komputerowego,

zauważeniu śladów usiłowania lub dokonania włamania do pomieszczeń lub zamykanych szaf.

 1. Do czasu przybycia na miejsce Specjalisty ds. odo lub wskazanego przez niego pracownika należy:

 1. jeśli istnieje taka możliwość, niezwłocznie podjąć czynności niezbędne do powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałego zdarzenia, a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie jego przyczyn lub sprawców,

 2. rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia,

 3. zaniechać –jeśli to możliwe – dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę,

 4. zastosować się do instrukcji i regulaminów lub dokumentacji aplikacji, jeśli odnoszą się one do zaistniałego przypadku,

 5. przygotować opis incydentu,

 6. nie opuszczać bez uzasadnionej przyczyny miejsca zdarzenia do czasu przybycia Specjalisty ds. odo lub osoby przez niego wskazanej

3) Specjalista ds. odo po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie:

 1. przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych,

 2. podejmuje działania chroniące system przed ponownym naruszeniem,

 3. w przypadku stwierdzenia faktycznego naruszenia bezpieczeństwa systemu sporządza raport naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego Administratora danych, a następnie niezwłocznie przekazuje jego kopię Administratorowi danych.

4) Specjalista ds. odo w uzgodnieniu z administratorem systemu zarządza, w razie potrzeby, odłączenie części systemu informatycznego dotkniętej incydentem od pozostałej jego części.

5) W razie odtwarzania danych z kopii zapasowych administrator systemu upewnia się, że odtwarzane dane zapisane zostały przed wystąpieniem incydentu (dotyczy to zwłaszcza przypadków infekcji wirusowej).

6) Administrator danych po zapoznaniu się z raportem podejmuje decyzję o dalszym trybie postępowania, powiadomieniu właściwych organów oraz podjęciu innych szczególnych czynności zapewniających bezpieczeństwo systemu informatycznego Administratora danych bądź zastosowaniu środków ochrony fizycznej.

7) Specjalista ds. odo i administrator systemu informują Administratora danych o awariach systemu informatycznego, zauważonych przypadkach naruszenia niniejszej instrukcji przez użytkowników, a zwłaszcza o przypadkach posługiwania się przez użytkowników nieautoryzowanymi programami, nieprzestrzeganiu zasad używania oprogramowania antywirusowego, niewłaściwym wykorzystania sprzętu komputerowego lub przetwarzaniu danych w sposób niezgodny z procedurami ochrony danych osobowych.

§ 16

Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania

 1. Programy zainstalowane na stacjach roboczych stacjonarnych i na komputerach przenośnych obsługujących przetwarzanie danych osobowych muszą być użytkowane z zachowaniem praw autorskich i posiadać licencje.

 2. Oprogramowanie może być używane tylko zgodnie z prawami licencji. Oprogramowanie typu Freeware, Shareware lub inne oprogramowanie dostarczane bez opłat jest uznawane jako nieautoryzowane, jeżeli nie otrzyma stosownej aprobaty administratora systemu.

 3. Przed zainstalowaniem nowego oprogramowania administrator systemu lub inna upoważniona osoba zobowiązana jest sprawdzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa całego systemu.

 4. Sieć teleinformatyczna wykorzystywana do przetwarzania danych osobowych powinna mieć zapewnione prawidłowe zasilanie energetyczne gwarantujące właściwe i zgodne z wymaganiami producenta działanie sprzętu informatycznego.

 5. Zastosowano urządzenia typu UPS, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

 6. Infrastruktura techniczna związana z siecią teleinformatyczną i jej zasilaniem (rozdzielnie elektryczne, skrzynki z bezpiecznikami) powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Wdrażanie aplikacji i oprogramowania eksploatowanych systemów powinno być poprzedzone wyczerpującymi, pozytywnymi i udokumentowanymi testami przeprowadzonymi w wydzielonym w tym celu środowisku.

 8. Należy przechowywać wszystkie poprzednie wersje oprogramowania jako środek utrzymania ciągłości działania.

 9. Należy zapewnić ograniczenie dostępu do bibliotek źródłowych programów, a dostęp i zmiany odnotowywać.

 10. Należy zapewnić synchronizację zegarów wszystkich stosowanych systemów służących do przetwarzania danych osobowych z uzgodnionym, dokładnym źródłem czasu.

 11. Należy zapewnić, aby porty i usługi, które nie są wykorzystywane, były zablokowane.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją należy stosować instrukcje obsługi i zalecenia producentów aktualnie wykorzystywanych urządzeń i programów.

 2. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zapoznawana przed dopuszczeniem do przetwarzania danych z niniejszą instrukcją oraz składa pisemne oświadczenie, potwierdzające znajomość jej treści.

 3. Niezastosowanie się do procedur określonych w niniejszej instrukcji przez pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.