Szyby ognioodporne

Szyby ognioodporne

OCHRONA PRZED OGNIEM

Stały trend do coraz szerszego stosowania szkła w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych skutkuje nadawaniem budynkom estetycznego wyglądu oraz zacieraniem barier między obiektem a środowiskiem naturalnym. Oszklone przegrody muszą jednak w wielu przypadkach spełniać wymagania przepisów przeciwpożarowych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia oraz umożliwienia bezpiecznej ewakuacji użytkowników budynku. Ich spełnienie często wiąże się z zastosowaniem szkła ognioodpornego.

PRESS GLASS oferuje szkło ognioodporne PYROBELITE & PYROBEL produkowane przez firmę AGC. To szkło wielowarstwowe, w którym tafle szkła typu float połączone są przez warstwy pośrednie, wykonane z masy żelowej posiadającej właściwości zwiększania objętości pod wpływem wysokiej temperatury. Podczas pożaru (przy temperaturze 120°C) warstwy te ekspandują, tworząc twardą, nieprzezroczystą powłokę stanowiącą czasowe zabezpieczenie przed pożarem.

Dzięki możliwości zespalania szkła PYROBELITE & PYROBEL ze szkłem warstwowym, barwionym w masie, refleksyjnym, niskoemisyjnym, PRESS GLASS oferuje szeroką gamę szyb zespolonych ze szkłem ognioodpornym. Mogą one pełnić funkcje zabezpieczenia przed włamaniem, ochrony przed hałasem, termoizolacyjną i ograniczać nasłonecznienie pomieszczeń. Możliwość samodzielnej obróbki szkła ognioodpornego sprawia, że wszystkie produkty oferowane są w krótkim terminie realizacji. Co ważne, zespalania szkieł ognioodpornych nie powinno się powierzać przypadkowym wykonawcom. Proces ten związany jest bowiem z zachowaniem szczególnego rygoru produkcyjnego. Wynika to z konieczności zabezpieczenia krawędzi szkła za pomocą specjalnej folii aluminiowej – przed kontaktem żelu znajdującego się w zestawie ognioodpornym. Bezpośredni kontakt z substancjami agresywnymi, które zawarte są w powietrzu lub wodzie, może prowadzić do utraty właściwości przez warstwy ognioodporne.

Również podczas wbudowywania na placu budowy szyb zespolonych w ramy okienne należy zachować ostrożność, by nie doprowadzić do przerwania warstwy zabezpieczającej krawędzie. Zniszczenie osłony może skutkować utratą przez szybę swoich właściwości, co może z kolei prowadzić do szybszego rozprzestrzeniania się ognia i uniemożliwić ewakuację osób z budynku. W przypadku długiego odstępu czasu między wyprodukowaniem a zamontowaniem szyby w miejscu montażu okna – należy chronić przed promieniowaniem UV wewnętrzną stronę szyby ognioodpornej, która nie posiada zabezpieczenia w postaci warstwy folii PVB. Przed realizacją zamówienia Klienci powinni zostać poinformowani o ogólnych kryteriach stawianych przez producentów szkła, jakie muszą zostać spełnione przy jego zastosowaniu. Firma wykonująca zespolenia nie ponosi jednak odpowiedzialności za utratę właściwości szyb ognioodpornych wskutek ich niewłaściwego wbudowania.

KLASYFIKACJA

Oferowane produkty spełniają uwzględniane w normach budowlanych dwa podstawowe kryteria:

  • szczelności ogniowej (klasa E), tworząc barierę przed przedostawaniem się ognia, dymu i gazów do sąsiednich, nieobjętych pożarem pomieszczeń – szkło typu PYROBELITE;
  • szczelności i izolacyjności ogniowej (klasa EI), tworząc barierę przed przedostawaniem się ognia, dymu i gazów do sąsiednich, nieobjętych pożarem pomieszczeń, a także przed rozprzestrzenianiem się wysokiej temperatury, co umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi – szkło typu PYROBEL.

Średnia temperatura na powierzchni niepoddanej działaniu ognia nie powinna wzrosnąć o więcej niż 140 oC powyżej temperatury otoczenia. Natomiast punktowo poziom ten wynosi 180 oC. W celu szczegółowego określenia czasu, jaki szkło spełnia powyższe wymogi pod wpływem obciążenia ogniem, obok symbolu klasy podaje się wartość liczbową wskazującą czas w minutach, kiedy szkło ognioodporne spełnia wymogi szczelności lub szczelności i izolacyjności ogniowej. Szkło PYROBELITE & PYROBEL sprawdzono w wielu krajach, zgodnie z obowiązującymi lokalnie normami. Poddano je także testom ogniowym w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, dzięki czemu umieszczone zostało w szeregu polskich aprobat technicznych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami nie wystawia się aprobat wyłącznie na szkło ognioodporne.

Aprobata dotyczy kompleksowego systemu przegród, a nie jego poszczególnych elementów. Inwestor nie może wymagać od firmy dostarczającej szyby zespolone dokumentu, który klasyfikuje przegrodę pod względem ognioochronności. W celu uzyskania aprobaty należy zwrócić się do firmy wykonawczej lub dostarczającej elementy systemowe. Ze względu na fakt, że szkło ognioodporne może być wbudowane w przegrody zewnętrzne lub wewnętrzne jako monolityczne lub zespolone, oferta AGC i PRESS GLASS dotyczy szkieł do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, które różnią się jednak pod względem konstrukcyjnym. Z powodu wrażliwości żelu na promieniowanie słoneczne w paśmie UV szkło ognioodporne stosowane do przegród zewnętrznych należy zabezpieczać przez zastosowanie w zestawie – od strony działania promieniowania UV – folii PVB. Przyjmuje się, że w przypadku braku warstwy zabezpieczającej z folii PVB w przeziernej przegrodzie zewnętrznej najmniejsza odległość, w jakiej szkło ognioodporne do zastosowań wewnętrznych może zostać użyte wewnątrz pomieszczeń, wynosi 3,5 m od tej przegrody.

Co trzeba wiedzieć, zamawiając szyby ognioodporne?

Ze względu na wymogi stawiane szybom ognioodpornym ich produkcja i zamawianie musi odbywać się z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych, którym nie podlegają pozostałe produkty. Oferta PRESS GLASS obejmuje szyby zespolone ze szkłem ognioodpornym przeznaczone do zastosowań w przegrodach zewnętrznych oraz szyby pojedyncze ognioodporne przeznaczone do zastosowania w przegrodach wewnętrznych. Szyby ognioodporne pojedyncze do zastosowań w przegrodach zewnętrznych dostępne są w ofercie niestandardowej. Nowoczesne linie do cięcia i zespalania szyb ognioodpornych pozwalają na wyprodukowanie szyby o wymiarach 2700 x 5000 mm. Maksymalne stosowane wymiary ograniczone są jednak przez aprobaty techniczne, które określają maksymalne homologowane wymiary boków (zazwyczaj nie przekraczają 2700 m).

Zamawiając szyby, należy każdorazowo sprawdzić maksymalne wymiary dopuszczone w aprobacie. Z uwagi na stabilność pracy szyby pod działaniem ognia do produkcji szyb zespolonych ze szkłem ognioodpornym używa się ramek dystansowych ze stali ocynkowanej lub aluminium. Ograniczone jest natomiast stosowanie tzw. ramek ciepłych. Aktualnie nie bierze się pod uwagę możliwości użycia ramki z tworzywa sztucznego. Mostek termiczny powodujący nadmierne przenikanie ciepła na obwodzie szyby można z kolei zredukować dzięki zastosowaniu ramki ze stali szlachetnej. Szyby zespolone oferowane są standardowo jako wypełnione powietrzem – w zestawie z ramką o szerokości 8 mm (pełny zakres ramek obejmuje szerokości od 6 do 24 mm). W przypadku konieczności uzyskania współczynnika przenikania ciepła szyby Ug=1,1 W/m2K oferowane są szyby wypełnione gazem szlachetnym (argonem) i ramką dystansową o szerokości 16 mm.


UMOŻLIWIENIE EWAKUACJI W PRZYPADKU POŻARU

W pomieszczeniach, gdzie w przegrodach zastosowane jest szkło, występuje szczególnie duże ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się ognia wskutek niskiej wytrzymałości tego materiału na wysoką temperaturę. W takich przypadkach istnieje więc zagrożenie brakiem możliwości ewakuacji. Czasowo zagrożenie to eliminuje się dzięki zastosowaniu specjalistycznego szkła ognioodpornego PYROBELITE & PYROBEL. Szkła ognioodporne tego typu zabezpieczają przed przedostawaniem się do sąsiednich pomieszczeń trujących gazów oraz wzrostem temperatury. Pod wpływem ognia następuje również zmiana struktury warstw szkła, odpowiedzialnych za stabilność pracy pod wpływem obciążenia ogniem. Warstwy te tworzą twardą i nieprzezroczystą powłokę. Dzięki temu użytkownicy budynków zyskują czas potrzebny na ewakuację.


ELIMINACJA PANIKI W TRAKCIE POŻARU

Każdego dnia, przebywając w obiektach budowlanych, jesteśmy narażeni na wystąpienie nagłego pożaru. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest umożliwienie ewakuacji osób. Zastosowanie szkła powoduje jednak dodatkową obawę, że widok ognia rozprzestrzeniającego się przez przegrody szklane spowoduje wzmożoną panikę. Może to skutkować poważnym utrudnieniem ewakuacji oraz być powodem dodatkowych ofiar. PRESS GLASS posiada w swojej ofercie specjalistyczne szkło ognioodporne PYROBELITE & PYROBEL, które w przypadku pożaru zmienia strukturę warstw wewnętrznych odpowiedzialnych za stabilność pracy pod wpływem obciążenia ogniem. Warstwy te tworzą monolityczną, twardą i nieprzezroczystą powłokę zatrzymującą temperaturę i trujące gazy, eliminując ryzyko zwiększenia paniki pod wpływem widoku ognia.


ZASTOSOWANIA

PYROBELITE & PYROBEL mogą mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy budowlane oraz gdzie konieczne są naturalne oświetlenie i przejrzystość przegrody.

Do takich miejsc zalicza się między innymi:

  • szpitale i laboratoria;
  • szkoły i biura;
  • hotele i restauracje
  • teatry i muzea;
  • centra handlowe i stacje metra;
  • banki, itp.